بایگانی برچسب: تاریخ استخدام و انعقاد قرارداد

قرارداد کار و انواع آن از نظر مدت، نحوه پرداخت و بیمه کدامند؟

قرارداد و انواع آن کدامند

قرارداد کار برای هر فرد اعم از کارگر و کارفرما حکم یک عامل دلگرمی را دارد که سبب می‌شود نیروی کار، با انگیزه و اعتماد بیشتر وقت و انرژی‌اش را صرف انجام وظیفه‌اش کند. متاسفانه در بسیاری موارد عقد قرارداد و یا اتمام قرارداد برای خیلی از افراد مشکلاتی را بوجود آورده است. پیش از […]