تعریف شرکت خدمات درمانی

شرکت خدمات درمانی، شرکتی است که می‌تواند توسط گروهی از دانش‌آموختگان رشته‌های پزشکی و غیرپزشکی اداره شده و این شرکت می‌تواند در حوزه‌های زیر فعالیت داشته باشد:

 • ویزیت در منازل
 • ارائه خدمات پرستاری در منزل
 • تاسیس موسسات پاراکلینیکی
 • تولید، توزیع، واردات و صادرات دارو و همچنین تجهیزات پزشکی
 • ارائه خدمات مشاوره آموزشی و بیمه ای
 • ایجاد مراکز بیمارستانی، درمانگاهی ، موسسات آمبولانس خصوصی

قالب مناسب ثبت شرکت خدمات درمانی

بر اساس قانون تجارت ایران، امکان ثبت شرکت در قالب‌های متفاوتی وجود دارد ولی گفته می‌شود شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آن‌ها، خدمات بهداشتی و درمانی است، باید در قالب تعاونی به ثبت برسند.

به دلیل همین موضوع، برای ثبت شرکت خدمات درمانی، رعایت کردن یک سری شرایط ویژه نیاز است که یکی از آن‌ها، لزوم وجود هفت نفر برای ثبت این نوع از شرکت است. از این افراد باید نصف به علاوه‌ی یک نفر آن‌ها دانش‌آموخته‌ی گروه‌های پزشکی باشند

شرکت چندملیتی چیست؟ورشکستگی شرکت چندملیتی چه آثاری دارد؟

دستورالعمل ویژه‌ی ثبت شرکت‌های تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی

دستورالعمل ویژه‌ای برای ثبت شرکت‌های تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی تصویب شده است که در مقدمه‌ی خود، بهره برداری بهینه از امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی پزشکی و بهداشتی درمـانی و فارغ التحصیلان گروه پزشـکی را به عنوان هدف مطرح کرده و  بر اساس ماده‌ی یک آن، ثبت این نوع شرکت باید:

 1. توسط گروهی از دانش آموختگان رشته های مختلف علوم پزشکی و غیر پزشکی در زمینه های خاص انجام می شود.
 2. دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هر استان به منظور به کارگیری و استفاده بهینه از ظرفیت های بلااستفاده در ارائه خدمات بهداشتی درمانی می توانند با شرکت های تعاونی بر اساس مجوزهای قانونی قرارداد همکاری بصورت مشـارکت اجـاره ،اجـاره بـه شـرط تملیک و بیع اقساطی منعقد نمایند.

مراحل ثبت شرکت خدمات درمانی

ثبت شرکت تعاونی خدمات درمانی و بهداشتی بر اساس دستورالعمل عنوان شده، مراحل مختلفی دارد که متقاضی ثبت باید آن‌ها را به‌نوبت طی کند.

اخد موافقت اصولی از وزارت بهداشت

اولین مرحله، اخذ موافقت اصولی و اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که بدین منظور، متقاضی ثبت شرکت باید مدارک زیر را تهیه کرده و به کمیسیون ماده 20 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحویل دهد:

 • گواهی عدم سوء پیشینه برای تمامی افراد( در صورت اشتغال رسمی تصویر آخرین حکم استخدامی کفایت می نماید )
 • تکمیل فرم تایید صلاحیت از طریق معاونت های درمان دانشگاه خدمات علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه جهت کلیه پزشکان و پیراپزشکان
 • تصویر آخرین مدرک تحصیلی مصدق برای اعضاء غیرپزشک
 • تصویر پروانه دائم پزشکی مصدق برای تمامی پزشکان
 • گواهی عدم محکومیت انتظامی از طرف سازمان نظام پزشکی جهت کلیه پزشکان
 • تصویر گواهی پایان طرح خدمات قانونی مصدق برای تمامی پیراپزشکان

هم‌چنین در تبصره‌ی این ماده عنوان شده که گروه پزشکی عضو هیئت موسس و سهامداران شرکت تعاونی نیازی به ارائـه پروانـه مطب نداشته و پروانه دائم آنها کفایت می نماید ولی در صورتیکه پزشکان نامبرده تمایل به انجام امور پزشکی ( چه به صورت شاغل فنی و چه به عنوان قبول تصـدی مسـئولیت فنـی) در مراکـز تحت پوشش شرکت را داشته باشند ، ارائه پروانه مطب مصدق و معتبر شهر مورد تقاضا الزامی می باش

ثبت شرکت خدمات اینترنتی چگونه و با چه مجوزهایی انجام می‌شود؟

تایید اساسنامه و موضوع شرکت توسط وزارت تعاون

مرحله‌ی بعد از اخذ تاییدیه‌ی وزارت بهداشت، تایید اساسنامه و موضوع شرکت توسط وزارت تعاون است که گفته می‌شود این مرحله حدود 6 ماه زمان می‌برد. درصورتی که متقاضی موفق به اخذ تاییدیه‌ی وزارت تعاون ظرف مدت 6 ماه نشود، تاییدیه‌ی اصولی وزرات بهداشت منقضی می‌شود.

بازرسی توسط وزارت بهداشت

پس از اتمام این مرحل و ثبت موفقیت‌آمیز شرکت، یک مرحله‌ی بازرسی توسط وزارت بهداشت نیز وجود دارد که طی آن، متقاضیان موظفند جهت فعالیت در هر یک از حیطـه هـای کـاری قیـد شـده در ماده یک با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشـکی قـرارداد تاسـیس تنظـیم نماینـد و حـداکثر ظرف مدت یک سال (مهلت مندرج در قرار داد تاسیس) شرکت موظف اسـت قبـل از شـروع بکـار مراتب را جهت بازدید نهایی به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمـانی مربوطـه اعـلام نمایند و بر اساس این موافقت‌نامه، وزارت بهداشت به منظور اطمنیان از عملکرد شرکت در چارچوب اساسنامه، بر فعالیت‌های آن نظارت می‌کند.

هم‌چنین دستورالعمل ثبت شرکت‌های تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی برای حمایت‌های مقرر شده برای تاسیس این دسته از شرکت‌ها، اولویتی برای دانش‌آموختگان گروه پزشکی فارغ‌التحصیل شده پس از 1370 در نظر گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید