مرخصی قانون کار در ماه و در سال چقدر است؟

مرخصی قانون کار در ماه و در سال چقدر است؟

مرخصی قانون کار در راستای حمایت از کارگران و افزایش سطح سلامت جسمانی و روانی و افزایش سطح رفاه کارگران پیش بینی شده است. انوع مرخصی در قانون کار وجود دارند که برخی با مزد و برخی بدون مزد هستند

مرخصی قانون کار در راستای حمایت از کارگران و افزایش سطح سلامت جسمانی و روانی و افزایش سطح رفاه کارگران پیش بینی شده است. انوع مرخصی در قانون کار وجود دارند که برخی با مزد و برخی بدون مزد هستند. مهمترین مرخصی کارگران که معمولا با عنوان “مرخصی” شناخته می شود مرخصی استحقاقی است. دومین نوع مرخصی که تمام شاغلان و حقوق بگیران حق استفاده از آن را دارند مرخصی استعلاجی است. این دو نوع مرخصی عمومیت دارد و سایر انواع مرخصی ها نیز در قانون وجود دارد که در ادامه صرفا به موضوع مرخصی استحقاقی پرداخته می شود و سایر انواع مرخصی در مقالات دیگر توضیح داده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید