شهروندان می‌توانند با مراجعه به واحد بازرسی هر اداره (در صورت عدم استقرار واحد بازرسی؛ حراست اداره) شکایت خود را از کارمندان خاطی مطرح کنند.

در موارد که تخلف کارمندان جنبه کیفری پیدا می‌کند، مثلا در موارد درگیری فیزیکی یا توهین توسط کارمند، ارباب رجوع می‌تواند موضوع را از طریق موارد قضایی پیگری کند.

در مواردی که اقدامات خلاف قانون از سوی اداره صورت بگیرد یا اینکه اداره از حدود صلاحیت‌های قانونی خود تجاوز کند، ارباب رجوع می‌تواند با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، درخواست خود را پیگیری کند.

شکایت حقوقی از ادارات دولتی از طریق دیوان عدالت اداری

  • ثبت دادخواست تنظیمی در دفاتر الکترونیک قضائی
  • تعیین شعبه توسط رئیس شعبه اول یا معاون اجرائی وی با توجه به تخصص شعبه
  • ارجاع پرونده به شعبه مرجوعه
  • بررسی شرایط و صحت و نواقص دادخواست توسط مدیر دفتر شعبه مرجوع الیه
  • ارسال دادخواست به رویت ریاست شعبه جهت اخذ دستور ارسال دادخواست و ضمائم آن برای خوانده
  • رسیدگی در دیوان غیر ترافعی بوده و بصورت تبادل لوایح انجام می گیرد، مگر شعبه توضیحات یکی از طرفین یا هر دو را لازم بداند.
  • پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای خوانده، وی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ دادخواست، پاسخ خود را ارسال کند.

البته عدم وصول پاسخ، مانع از رسیدگی نمی باشد و شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی و تحقیق در خصوص جوانب پرونده احترام به صدور رای بدوی می کند.

دیدگاهتان را بنویسید