دانلود قرارداد و تعهدنامه کارآموزان

دانلود قرارداد و تعهدنامه کارآموزان

فرم قرارداد کار پرسنل آموزش کاملا متفاوت از قرارداد کار پرسنل مشمول قانون کار و بیمه میباشد . رعایت این موضوع برای کارفرمایان الزامی می باشد .

توضیحات

با توجه به اینکه برخی از پرسنل به درخواست شخصی و صرفا جهت فراگیری مهارت به شرکتها ورود مینمایند لذا کارفرمایان میبایست در بدو ورود و شروع مهارت آموزی این پرسنل نسبت به عقد قرارداد خاص آموزش اقدام نمایند .
عدم عقد این قرارداد با اینگونه پرسنل باعث میشود که در زمان شکایت ، کارفرمایان مجبور به بیمه نمودن و پرداخت سنوات عیدی و پاداش به آنها گردند .
در صورتی که چنین پرسنلی را در مجموعه خود دارید جهت پیشگیری از اختلافات همچنین جرایم و مجازاتها نسبت به تهیه قرارداد کار پرسنل آموزشی ( بدون بیمه ) اقدام نمایید .

دیدگاهتان را بنویسید