دانلود فرم جدول لیست حقوق پرسنل

دانلود فرم جدول لیست حقوق پرسنل

لیست حقوق پرسنل کارگاه بصورت ماهانه و براساس حقوق و مزایا پرداختی در قانون کار تنظیم شده است که در هر لیست میزان حقوق و مزایا مربوطه درج و پس از واریز به حساب کارگر از وی امضا خواهد شد.

فرم تسویه حساب ماهانه یا اتمام قرارداد
اقدام مهم در زمان اتمام قرارداد کار پرسنل این است که به قسمت امور اداری کارگاه مراجعه و میزان حضور و حدمت خود را کامل معین نموده و میزان روز های حضوردرکارگاه, مرخصی های دریافتی,مرخصی استعلاجی ,غیبت و… را روشن و بعد به حسابداری مراجعه نماید .در این قسمت لازم است اول مطالبات حقوقی و مزایای خود را کامل محاسبه و بدهکاری و بستانکاری را معین نماید و بعد وارد مزایای پایان کارگردد . یاد اوری می گردد که مزایای پایان کار کارگر به این طریق محاسبه می شود.

دیدگاهتان را بنویسید