آیین نامه انضباط کار

آیین نامه انضباط کار

فرمت تیپ آیین نامه انضباط کار یکی از آیین نامه های تیم مشاور گستر بوده که توسط کارشناسان مجرب روابط کار این مجموعه جهت بهبود و ایجاد نظم و انضباط در محیط کارگاه از طریق مجاری قانونی برای استفاده کارفرمایان تهیه و تنظیم شده است.

آيين نامه انضباطي , مجموعه مقرراتي است كه در چهارچوب قانون كار و مقررات متناسب با شرايط ، اوضاع و احوال كارگاه و به منظور بوجود آوردن محيطي سالم در جهت افزايش سطح توليد ، بهبود مراحل توليد ، افزايش سطح مهارت كاركنان ، شناخت و پرورش استعدادهاي كارگران ، جلوگيري از ضايعات محصولات و رعايت حقوق انساني تدوین شده است.

دیدگاهتان را بنویسید