دانلود فرم رضایت نامه پرسنل

دانلود فرم رضایت نامه پرسنل

رضایت نامه نامه ای است اداری به دستگاه های بررسی کننده شکایات که اعلام رضایت از طرف شاکی را به ان دستگاه مطلع ساخته و خته دادرسی را عنوان می کند.

رضایت نامه نامه ای است اداری به دستگاه های بررسی کننده شکایات که اعلام رضایت از طرف شاکی را به ان دستگاه مطلع ساخته و خته دادرسی را عنوان می کند.

دیدگاهتان را بنویسید