دانلود فرم فيش و رسيد دريافت حقوق و مزایا

دانلود فرم فيش و رسيد دريافت حقوق و مزایا

فیش حقوقی که تیم مشاور گستر و کارشناسان ان تهیه نمودند یک جدول کاملی از کلیه مطالبات قانونی کارگران در هر ماه طبق قانون کار می باشد که هر مسئولیتی را از کارفرما بعد از پرداخت و امضاء از وی سلب می نماید.

فیش حقوقی که تیم مشاور گستر و کارشناسان ان تهیه نمودند یک جدول کاملی از کلیه مطالبات قانونی کارگران در هر ماه طبق قانون کار می باشد که هر مسئولیتی را از کارفرما بعد از پرداخت و امضاء از وی سلب می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید