دانلود فرم مصاحبه و تقاضای استخدام

دانلود فرم مصاحبه و تقاضای استخدام

جهت ثبت اطلاعات متقاضیان کارو همچنین ثبت مشخصات انان می بایست شرایط مصاحبه و استخدام بر اساس فرمت مخصوصی باشد که این فرم به کارفرمایان کمک می کند از شرایط کار متقاضی مطلع شده و یک بانک اطلاعاتی از کارگر داشته باشد.

جهت ثبت اطلاعات متقاضیان کارو همچنین ثبت مشخصات انان می بایست شرایط مصاحبه و استخدام بر اساس فرمت مخصوصی باشد که این فرم به کارفرمایان کمک می کند از شرایط کار متقاضی مطلع شده و یک بانک اطلاعاتی از کارگر داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید