دانلود فرم مقررات و دستورالعمل های انضباطی

دانلود فرم مقررات و دستورالعمل های انضباطی

برای ایجاد نظم و انظباط در کارگاه و ملزم کردن کارگران به رعایت قوانین در این مجموعه تقریبا مقرارتی که یک کارگر بایستی طبق قانون به انها متهدد گردد به صورت کلی امده است.

که به کارفرما کمک می کند در صورت بی نظمی کارگر از تعهد که گرفته شده است به نفع خود استفاده کند.

برای ایجاد نظم و انظباط در کارگاه و ملزم کردن کارگران به رعایت قوانین در این مجموعه تقریبا مقرارتی که یک کارگر بایستی طبق قانون به انها متهدد گردد به صورت کلی امده است.

که به کارفرما کمک می کند در صورت بی نظمی کارگر از تعهد که گرفته شده است به نفع خود استفاده کند.

دیدگاهتان را بنویسید