دانلود فرم خام آیین نامه انضباط کار

تومان400,000

فرمت تیپ آیین نامه انضباط کار یکی از آیین نامه های تیم مشاور گستر  بوده که توسط کارشناسان مجرب روابط کار این مجموعه جهت بهبود و ایجاد نظم و انضباط در محیط کارگاه از طریق مجاری قانونی برای استفاده کارفرمایان تهیه و تنظیم شده است.

آيين نامه انضباطي , مجموعه مقرراتي است كه در چهارچوب قانون كار و مقررات متناسب با شرايط ، اوضاع و احوال كارگاه و به منظور بوجود آوردن محيطي سالم در جهت افزايش سطح توليد ،  بهبود مراحل توليد ، افزايش سطح مهارت كاركنان ،  شناخت و پرورش استعدادهاي كارگران ، جلوگيري از ضايعات محصولات و رعايت حقوق انساني تدوین شده است.