دانلود فرم رضایت نامه پرسنل

تومان50,000

رضایت نامه نامه ای است اداری به دستگاه های بررسی کننده شکایات که اعلام رضایت از طرف شاکی را به ان دستگاه مطلع ساخته و خته دادرسی را عنوان می کند.