دانلود فرم مقررات و دستورالعمل های انضباطی

تومان195,000

برای ایجاد نظم و انظباط در کارگاه و ملزم کردن کارگران به رعایت قوانین در این مجموعه تقریبا مقرارتی که یک کارگر بایستی طبق قانون به انها متهدد گردد به صورت کلی امده است.

که به کارفرما کمک می کند در صورت بی نظمی کارگر از تعهد که گرفته شده است به نفع خود استفاده کند.