بایگانی برچسب: شکایت اینترنتی اداره کار

برای انجام کارهای مختلف به کدام قسمت اداره کار مراجعه کنیم؟

اداره کار یکی از ادارات تابعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است که عمومی ترین بخش این وزارتخانه به شمار می رود. در طول تاریخ عنوان وزارت خانه دچار تغییراتی شده است که در ادامه تاریخچه این وزارتخانه ارائه شده است. تاریخچه وزارت کار برای اولین بار در سال ۱۳۲۳ اداره کلی با عنوان […]