بایگانی برچسب: مدارک لازم اثبات مالکیت در دادگاه

دعوای اثبات مالکیت چیست؟ چه نکات حقوقی دارد؟

طرفین در دعوای اثبات مالکیت کدامند؟ دو طرف دعوای اثبات مالکیت از جمله خواهان کسی است که به نحوی ادعای مالکیت یک ملک را دارد و خوانده کسی است که ملک ثبت نشده را به خواهان فروخته است. نکته: اگر افراد قبلی نیز وجود داشته باشند که خرید و فروش به همین شکل و بدون […]