بایگانی برچسب: معنی سنوات

سنوات خدمت (پایان کار) چیست + حکم جدید

برابر با ماده ۲۴ قانون کار کارفرما مکلف است به کارگری که یک سال و یا بیشتر به کار اشتغال داشته به ازای هر سال کار معادل یک ماه آخرین حقوق به عنوان….